panel

Downloads

 

Kaderregeling

Hierin geeft NOVEC de kaders aan waarbinnen toegang verschaft wordt tot de infrastructuur van NOVEC die gebaseerd is op de beginselen van non-discriminatie en transparantie. In de kaderregeling zijn de standaardformulieren opgenomen voor het indienen van verzoeken, voorwaardelijke verzoeken en reserveringen voor het (mede-)gebruik van de Infrastructuur van NOVEC.

Kaderregeling Omroepmasten

RAP

De RAP richt zich op de eenduidige uitvoering van algemene procedures die ten aanzien van het werken om, op en aan de opstelpunten in acht moeten worden genomen. De verplichting om de RAP in acht te nemen, geldt voor alle (mede-) gebruikers van de opstelpunten van Novec.

Regelingen, Afspraken en Procedures behorende bij de overeenkomsten Telecommasten (Telecom RAP)

Regelingen,  Afspraken en Procedures behorende bij de Kaderregeling Omroepmasten (Omroepmasten RAP)

Rol NOVEC Veiligheid

Hierin beschrijft NOVEC als eigenaar van infrastructuur haar coördinerende rol die ze te vervullen heeft met betrekking tot de veiligheid van bezoekers. Deze coördinerende rol is het natuurlijke gevolg van het gegeven dat meerdere partijen toegang hebben tot de NOVEC-eigendommen (opstelpunten en gebouwen) en aldaar werkzaamheden willen (doen) uitvoeren.

De coördinerende rol van NOVEC inzake veiligheid

Toegangsregels

Toegangsregels die gelden voor derden bij het betreden van NOVEC masten en gebouwen, alsmede de invulling van toezicht op werkzaamheden van derden m.b.t. omroeptoepassingen op die locaties.

Toegangsregels en toezicht op werkzaamheden

Voorschriften voor het gebruik van mastruimte voor omroeptoepassingen

Deze voorschriften definiëren de procedures en werkwijzen die moeten worden gevolgd bij het ontwerp, de planning, installatie en het in bedrijf hebben van antennesystemen en andere installaties in opstelpunten van Omroepmasten.

Deze voorschriften gelden voor alle operators die mastruimte huren bij Omroepmasten voor de distributie van omroepsignalen.

Voorschriften-Omroepmasten

Essentiële antennegegevens

Wanneer uw werkzaamheden t.b.v. omroepdoeleinden zijn vragen wij u om het formulier essentiële antennegegevens in te vullen.  Zodra het ingevulde formulier essentiële antennegegevens en de melding werkzaamheden bij ons binnen zijn zullen wij uw melding in behandeling nemen. De formulieren kunt u sturen naar aanvragen@novecbv.nl.

Essentiële antennegegevens

Flowchart voor gebruik van mastruimte voor omroepdoeleinden

De flowchart beschrijft de belangrijke stappen voor installatie en onderhoud; het vormt een toelichting op het document:
“Voorschriften voor het gebruik van mastruimte voor omroepdoeleinden.”

Voorschriften Omroepmasten flowchart